Elektronická přihláška k výuce a výcviku

Před vyplněním přihlášky se prosím seznamte s ochranou osobních údajů.

  Žádám o přijetí k výuce a výcviku pro získání řidičského oprávnění skupiny vozidel:

  AB

  ÚDAJE ŽADATELE


  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

  Čestně prohlašuji, že nejsem nezpůsobilým k právním úkonům, že mi nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, případně, že pominula doba stanovená pro pozbytí řidičského oprávnění podle zvláštního zákona1), v případě
  rozšíření řidičského oprávnění splňuji další podmínky k udělení řidičského oprávnění podle zvláštního zákona 2), že netrpím tělesnou nebo duševní vadou, která by mne činila nezpůsobilým k řízení motorových vozidel a že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

  Poznámky:
  1) § 94a, §123c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
  2) § 91 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)