Zákon umožňující řídit auto již od 17ti let platí od ledna roku 2024

V ČR bude možné s účinností od 1. ledna 2024 řídit automobil sk.- “B” již od 17ti let, pod dohledem mentora. Výcvik v autoškole na sk. “B” budete moci zahájit tedy ve věku 15ti a půl roku.

Znění novely zákona

 1. Řidičské oprávnění pro skupinu B lze s pisemným souhlasem jejího zákonného zástupce udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 17 let. Držitel tohoto řidičského oprávnění před dosaženim věku 18 let (dále jen ,,sedmnáctiletý řidič”) je oprávněn k řizeni motorového vozidla zařazeného do skupiny B pouze s doprovodem osoby, kteráje zapsánav registru řidičů jako jeho mentor.
   
 2. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zapiše na žádost sedmnáctiletého řidiče s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce do registru řidičů jako mentora tohoto řidiče osobu,
  • a) které bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,
  • b) která je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,
  • c) která v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řizení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § l04 odst. 2 písm. b), c) nebo d),
  • d) která nemá zadržený řidičský průkaz,
  • e) která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod a která s takovým zápisem souhlasí.
 3. V registru řidičů mohou byl zapsáni nejvýše 4 mentoři sedmnáctiletého řidiče.
   
 4. Má-li být jako mentor zapsán držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d), za účelem prokázání splnění podmínek podle odstavce 2 písm. a) a b) musí být k žádosti přiloženo potvrzení vydané příslušným orgánem státu, ktery mu vydal řidičský průkaz; nevydává-li takový stát potvrzení,
  Prokáže se splnění uvedených podmínek čestným prohlášením osoby, která má byt zapsána jako mentor. Toto potvrzení nebo čestné prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce.
   
 5. O vyřízení žádosti o zápis mentora do registru řidičů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně vyrozumí sedmnáctiletého řidiče a mentora.
   
 6. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší zápis mentora v registru řidičů,
  • a) požádal-li o to sedmnáctiletý řidič, nebo
  • b) přestal-li mentor splňovat některou z podmínek podle odstavce 2 písm. b) až d).

   
 7. O zrušení zápisu mentora v registru řidičů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně vyrozumí sedmnáctiletého řidiče a mentora. Zrušení zápisu mentora v registru řidičů je účinné od doručení tohoto vyrozumění sedmnáctiletému řidiči.
   
 8. Řídí-li sedmnáctiletý řidič motorové vozidlo zařazené do skupiny B, mentor je povinen sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování řidiče, a v případě potřeby poskytnout řidiči radu.
   
 9. Mentor nesmí vykonávat doprovod
  • a) bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové tátky nebo v takové době po požiti alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; pro posouzeni ovlivnění mentora jinou návykovou látkou se použije § 5 odst. 2 písm. b) obdobně, nebo b) v případě, že je jeho schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu

   
 10. Mentor je na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie nebo celníka povinen prokázat svou totožnost. Mentor je dále povinen se na výzvu policisty, vojenského policisty, nebo strážníka obecní policie podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.